ZWIŃ
Dowiedz się
Jak szybko wysłać zapytanie ofertowe

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WIERCENIE.EXPERT

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Wiercenie.Expert oświadcza, że:

 1. przeczytał i zaakceptował niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego Wiercenie.Expert”,
 2. zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

 

§1 DEFINICJE

Serwis -usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora dla Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem domenowym http://inblock.eu oraz jego dalszymi rozwinięciami zgodnie z Regulaminem;

Administrator - spółka pod firmą Jobbinger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie, 85/6B, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000682940, NIP: 7010699962, REGON: 367550845, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 złotych, w całości opłacony;

Wykonawcy - posiadający konto i zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy będący niezależnymi od Administratora podmiotami świadczącymi odpłatne usługi polegające na wykonaniu specjalistycznego wiercenia w betonie;

Umowa -nieodpłatnaumowa o wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu Serwisu w celu wprowadzenia danych usługi wiercenia, którą zainteresowany jest Użytkownik, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem o świadczenie drogą elektroniczną Serwisu na warunkach określonych Regulaminem;

Użytkownik - osoba prawna, jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 331 §1. Kodeksu cywilnego lub pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła zAdministratorem Umowę;

Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego Wiercenie.Expert normujący prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika związane ze świadczeniem i korzystaniem z Serwisu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator świadczy Użytkownikom Serwis na warunkach określonych Regulaminem.
 2. Korzystanie z ogólnie dostępnych dla Użytkowników zasobów Serwisu jest nieodpłatne.
 3. Administrator udostępnia nieodpłatnie Regulamin w Serwisie wszystkim Użytkownikom przed zawarciem Umowy pod adresem domenowym  http://inblock.eu/regulamin-dla-zleceniodawcow  .
 4. Dostęp do niektórych zasobów Serwisu może być warunkowany dokonaniem przez Użytkownika rejestracji w odnośnej zakładce Serwisu w celu uzyskania dodatkowej funkcjonalności lub odpłatnej usługi tam świadczonej. Dostęp warunkowy do takich zasobów Serwisu jest przedmiotem odrębnego Regulaminu dla Wykonawców.
 5. Użytkownicy obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 UMOWA O ŚWIADCZENIE SERWISU

 1. Użytkownik zawiera Umowę po wejściu do Serwisu i zapoznaniu się z Regulaminem udostępnianym przez Administratora.
 2. W braku zgody na postanowienia Regulaminu, Użytkownik powinien opuścić Serwis.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik, który umieścił w Serwisie zapytanie ofertowe może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie właściwego odnośnika (hiperłącza) znajdującego się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika przez Administratora automatycznie po wprowadzeniu zapytania ofertowego do Serwisu.
 6. Użytkownik posiadający konto w Serwisie (Wykonawca) może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu i zgłoszenie Administratorowi żądania usunięcia jego konta.

 

§4 FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Serwis ma charakter informacyjny w zakresie usług świadczonych przez Wykonawców orazzakresie zapytań ofertowych składanych przez Użytkowników.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom, zainteresowanym świadczonymi przez Wykonawców usługami, nieodpłatne zamieszczenie szczegółowego zapytania ofertowego oraz udostępnienie zainteresowanym zapytaniem Wykonawcom danych kontaktowych Użytkownika celem otrzymania przez Użytkownika bezpośrednio od Wykonawcy oferty odpowiadającej zapytaniu. Przed udostępnieniem Wykonawcy zapytania ofertowego Użytkownik zatwierdza wprowadzone przez siebie dane poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail wysłaną do Użytkownika (na podany przez niego adres e-mail) przez Administratora automatycznie po wprowadzeniu zapytania ofertowego do Serwisu.
 3. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Serwis umożliwia Użytkownikom jedynie umieszczenie zapytania ofertowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis dopuszcza rejestrację Wykonawców będących zarówno przedsiębiorcami jak i osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie wykonywania wierceń. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny usługi świadczonej przez Wykonawcę oraz czasusposobu jej wykonania następuje w umowie zawieranej przez Użytkownika z Wykonawcą. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą zawierana jest bez udziału Serwisu i Administratora.
 4. Prezentowane w serwisie zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.
 5. Prezentowane w serwisie informacje, tj. dane Użytkownika, parametry techniczne i specyfikacja usługi wiercenia, w tym czas oczekiwania na złożenie oferty przez Wykonawcę, są wprowadzane przez Użytkowników, którzy odpowiadają za ich treść – Administrator nie ponosi za nią odpowiedzialności.
 6. Umieszczone w Serwisie zapytanie ofertowe wraz z danymi Użytkownika może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym momencie poprzez kliknięcie właściwego odnośnika (hiperłącza) znajdującego się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika przez Administratora automatycznie po wprowadzeniu zapytania ofertowego do Serwisu

§5 WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU

1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

 • posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych umożliwiającą dostęp do zasobów Internetu (komputer osobisty, tablet, smartfon);
 • aktywne połączenie z Internetem.

2. Korzystając z funkcjonalności Serwisu Użytkownicy obowiązani są do niedostarczania do Serwisu lub poprzez Serwis jakichkolwiek treści bezprawnych, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich, dobra osobiste bądź naruszających dobre obyczaje.

§6 PRAWA DO TREŚCI W SERWISIE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów, w szczególności oprogramowania, elementów graficznych i funkcjonalnych oraz udostępnianych za pomocą Serwisu treści (za wyjątkiem treści zapytań ofertowych składanych przez Użytkowników), należą do Administratora, podmiotów z grupy Administratora lub do podmiotów trzecich współpracującychAdministratorem i grupą Administratora i podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta dotyczy w szczególności treści mających charakter utworów, baz danych, znaków towarowych i nazw domen internetowych.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do Serwisujego poszczególnych elemen
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu i jego elementów wyłącznie w zakresie własnego użytku, chyba że wykorzystanie elementów Serwisu w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy prawa bądź wyraźna, uprzednia zgoda Administratora wyrażona na piśmie.

§7 PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zebranych w trakcie korzystaniaSerwisu jest Administrator, tj. spółka pod firmą Jobbinger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,Aleje Jerozolimskie 85/6B, 02-001 Warszawa. Dane Użytkowników powierzono do przetwarzania spółce pod firmą eTOP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200 lok. 521, 02-222 Warszawa.
 2. W czasie korzystania z ogólnie dostępnych zasobów Serwisu, mogą zostać zebrane następujące kategorie danych:
  a) rodzaj urządzenia elektronicznego, jego system operacyjny i rodzaj przeglądarki, z których Użytkownik łączy się w trakcie korzystania z Serwisu;
  b) adres IP urządzenia elektronicznego Użytkownika;
  c) dane o położeniu geograficznym zakończenia sieci Użytkownika w zakresie miejscowości,której znajduje się zakończenie sieci.
 3. Administrator zachęca Użytkownika do zapoznania się z "Polityką Prywatności i Zarządzania Plikami Cookies" w celu uzyskania wyczerpujących informacji o danych zbieranych w czasie wizyty w Serwisie.
 4. Ogólnie dostępne zasoby Serwisu udostępniane są Użytkownikom bez potrzeby dokonywania rejestracji w Serwisie i nie wymagają podawania dodatkowych kategorii danych osobowych. Wszelkie podane przez Użytkownika dane przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia Serwisu i wykonania Umowy.
 5. Dostęp do niektórych zasobów Serwisu może być warunkowany dokonaniem przez Użytkownika rejestracji w odnośnej zakładce lub elemencie Serwisu. Może to wymagać podania przez Użytkownika dodatkowych kategorii danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziba firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, firma przedsiębiorcy. Zarówno zakres podawanych w ten sposób dobrowolnie danych, jak i cele ich przetwarzania, będą każdorazowo wskazane w odnośnych zakładkach lub elementach Serwisu. Dane te mogą być udostępnione innym administratorom danych, na wyraźne żądanie Użytkownika wynikającecharakteru danej usługi lub elementu Serwisu, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 7. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzanecelach marketingowych Administratora. W przypadku udzielenia przez Użytkownika dodatkowej, odrębnej zgody, Użytkownik może otrzymywać na podany adres e-mail informacje handlowe o produktach lub usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem w przygotowywaniu ofert marketingowych. Skorzystanie przez Użytkownika z niektórych dodatkowych usług o charakterze informacyjnym dostępnych w Serwisie na podstawie odrębnych regulaminów może wiązać się z otrzymywaniem informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 8. Umieszczone przez Użytkownika dane odnoszące się do cech i specyfikacji usługi, którą jest on zainteresowany, udostępniane są wszystkim Wykonawcom zarejestrowanym w Serwisie. Dane kontaktowe Użytkownika udostępniane są wyłącznie Wykonawcom, którzy będąc zainteresowanymi wykonaniem danej usługi, nabyli te dane.
 9. W przypadku umieszczenia zapytania ofertowego poprzez Serwis, dane osobowe (dane kontaktowe) zostaną - na życzenie Użytkownika - udostępnione Wykonawcom w celu wykonania Umowy, w szczególności umówienia szczegółów wykonania usługi wiercenia świadczonej przez Wykonawcę. Umieszczenie zapytania ofertowego stanowi element Umowy zawieranejwykonywanej poprzez Serwis oraz oznacza, że Użytkownik zgadza się na udostępnienie wprowadzonych przez siebie danych nieograniczonej liczbie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem na jego rzecz usługi wiercenia. Usunięcie zapytania ofertowego, o czym mowa w §4. ust. 6. powyżej nie oznacza usunięcia tych danych przez Wykonawców, którzy w czasie przed jego usunięciem, nabyli dane kontaktowe Użytkownika.

 

§8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do świadczenia Serwisu przez Administratora, uprzejmie prosimy o składanie reklamacji w formie wiadomości e-mail na adres dostępny w zakładce „kontakt” pod adresem domenowym.
 2. Reklamacje powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania Użytkownika lub nawiązania z nim kontaktu oraz zawierać opis zgłaszanego problemu.
 3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Administratora niezwłocznie. Użytkownik będzie powiadomiony o wyniku reklamacji nie później niż w terminie czternastu (14) dni od jej zgłoszenia.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z wykonywania Umowy i świadczenia Serwisu jest prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2017 r.
Zamknij

Ta witryna używa plików cookie do poprawnego funkcjonowania jej narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, sprawdź naszą Politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie od tej witryny

"